Privacyverklaring

Voedingscoach Diana is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.voedingscoachdiana.nl

Molendam 40
4051 BJ Ochten
06 81 60 33 38

Persoonsgegevens die ik verwerk
Voedingscoach Diana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Voedingscoach Diana verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Daaronder valt; lengte, gewicht en gebruik van medicatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Voedingscoach Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Te communiceren om afspraken te maken en wijzigingen door te geven van mijn diensten
  • De gegevens worden gebruikt voor wettelijke verplichtingen zoals belasting aangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voedingscoach Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om diensten bij u af te leveren, om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om uw betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Personalia, adresgegevens en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voedingscoach Diana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voedingscoach Diana) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voedingscoach Diana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Voedingscoach Diana gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt u zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voedingscoach Diana en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voedingscoachdiana.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Voedingscoach Diana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Voedingscoach Diana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voedingscoachdiana.nl